بررسی تأثیر دوره‌های آموزشی مهارت‌های مدیریت بر توسعه مهارت رهبری تحول مثبت کارکنان یک مرکز تحقیقات دفاعی

نویسندگان

چکیده

سازمان‌ها امروزه در راستای برنامه‌های توسعه و بهسازی منابع انسانی خود اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی متعددی در سطوح مختلف می‌کنند و بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع سازمان صَرف برگزاری این دوره‌ها می‌شود، اما در بسیاری موارد اقدام علمی و عملی مشخصی در راستای ارزیابی نتایج و اثربخشی این دوره‌ها صورت نمی‌گیرد. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر دوره‌های آموزش مهارت‌های مدیریت بر توسعه مهارت رهبری تحولات مثبت کارکنان یک مرکز تحقیقات دفاعی صورت گرفته است. بدین منظور تعداد 130 نفر از کارشناسان و مدیران یک مرکز تحقیقات دفاعی به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده و در قالب یک گروه آزمون 71 نفری و یک گروه کنترل 59 نفری به روش نیمه آزمایشی و با استفاده از پس آزمون استاندارد وتن و کمرون (1381) مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌های جمع آوری شده‌ی آزمون دو گروه پس از تحلیل توصیفی با استفاده از روش t دو گروهی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که دوره‌های آموزشی مدیریت بر تقویت مهارت رهبری تحول مثبت کارکنان تأثیر معنی‌دار نداشته و از بین مؤلفه‌های مهارت، این دوره‌ها تنها موجب توسعه معنی‌دار مؤلفه اعتماد شده و بر دو مؤلفه توسعه راهبردهای صداقت و توسعه راهبردهای مثبت گرایی تأثیر معنی‌داری نشان نداد. عواملی همچون ویژگی‌های خاص بستر تحقیق به‌خصوص محیط شبه نظامی و ملاحظات امنیتی، عدم نیازسنجی اصولی و علمی آموزشی کارکنان و مدیران و استفاده نکردن از فناوری‌ و الگوهای نوین آموزش ضمن خدمت و فقدان ارزیابی عملکرد برنامه‌های آموزش موجب شد تا آموزش‌های ارائه شده از اثربخشی کافی برخوردار نباشند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Training on the Development of Management Skills, Leadership Skills, Positive Development of Employees in a Central Research Center

نویسندگان [English]

  • Mohammad Zakeri
  • Ali Kazem Zadeh
چکیده [English]

ims: Nowadays, organisations in order to performing their human resource developement programs provide numerous training programs and lots of their resources are spent in this manner. But in most of cases they don't do any significant action to evaluate the effectiveness of these programs. This research is aimed at study the effects of Training programs on Positive change of leadership skill of a defensive research centre staff.
Material and Methods: For this purpose 130 of technical officers and managers at this center was selected by random sampling method divided in two groups(test and control group), were studied using quasi-experimental with standard post-test based on Whetten and Cameron model and measure. Collected data was analyzed by descriptive methods and 2-group t test.
Results: The results showed that training programs didn't show any significant effect on Positive change of leadership skill of the staff and only the item of trust elimination was significantly affected by training program.
Conclusion: Special situations of organizational context and culture,quasi-military space and safety considerations, lack of scientific assesment of training needs and lack of using modern technologies and models of employee training and lackPerformance Evaluation of training programs is considered to serve the most important causes of low effects of training programs on developing skill.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training
  • Positive Change of Leadership Skill
  • management