بررسی توانمندسازی کارکنان بهداری کل ناجا

نویسندگان

چکیده

امروزه تغییرات محیطی دایمی به انضمام فقدان ثبات و اطمینان، بقای سازمان‌ها را ملزم به تطبیق محیط خدمتی با شرایط محیطی از طریق به‌کارگیری تمامی توان از جمله منابع انسانی کرده است. بدیهی است که این امر با به‌کارگیری کارکنان توانمند به منزله محور اصلی تحقق اهداف سازمانی میسّر می‌شود. از این‌رو، تحقیق حاضر با توجه به فقدان هرگونه تحقیق مشابهی در بهداری کل ناجا، با هدف ارزیابی وضعیت موجود توانمندسازی کارکنان این معاونت صورت گرفته است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش پژوهش از نوع تحقیقات پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل 210 نفر از مدیران و کارکنان ستاد بهداری کل است و حجم نمونه آماری آن به تعداد 138 نفر تعیین شده که به روش تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. پایایی پرسشنامه محقق ساخته با ضریب آلفای کرونباخ به میزان 741/0 و اعتبار محتوایی تأیید شد. برای مطالعه وضعیت موجود توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان بهداری کل ناجا از آزمون‌های آماری میانگین یک جامعه و برای رتبه‌بندی متغیرها ازآزمون آماری فریدمن استفاده شد.
نتایج نشان داد که توانمندسازی روانشناختی کارکنان بهداری کل ناجا با میانگین 11/4 در وضعیت مطلوبی بوده و از دیدگاه مدیران و کارکنان حاضر در تحقیق، در میان ابعاد مختلف توانمندسازی روان‌شناختی، احساس اعتماد داشتن به دیگران با میانگین رتبه 38/3 در مقایسه با سایر ابعاد در رتبه اول و احساس مؤثر بودن با میانگین رتبه 06/2 در رتبه آخر قرار داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Empower Police to Investigate the Entire Medical Staff

نویسندگان [English]

  • Abdol Ali Sadeghi
  • Elahe Jamshidi MHer
چکیده [English]

the constant change of environment is faced with instability and uncertainty. In these conditions, the survival of organizations in the implementation of the organization's internal environment involves the environment through the use of all resources, including human resources. Obviously this is a powerful application that the conference staff to achieve organizational objectives are achieved. Hence, the present study due to the absence of any similar study in the field of police in the clinic, enabling medical staff to assess the current status of police procedures. For the purpose of this research is applied and the nature and methods of descriptive and survey research.A survey of 210 individuals, including managers and employees of the clinic staff and the sample size is 138, which is selected by simple random sampling and Reliability and validity of the questionnaire by a factor alpha (741/0) and content validity were confirmed. To study the current status of psychological empowerment medical staff of the police to identify and test out a community Friedman test was used to rank the variables. The results showed that psychological empowerment of the police infirmary was averaging 11.4 in good condition. The managers and staff in the study, among the different dimensions of psychological empowerment, a sense of trust in others, with an average rank of 38/3 in comparison with the other dimensions and the feeling of being on top with an average rank of 2/06 in the ranks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • evaluation
  • Psychological Empowerment
  • Current Situation
  • and the Police