نقش روش‌های تدریس بر اثر بخشی یادگیری فرآگیران (مرکز آموزش ولی عصر(عج) تبریز )

نویسندگان

چکیده

به‌کارگیری روش‌های تدریس مناسب از جمله شاخص‌های مهم افزایش کیفیت آموزشی محسوب می‌شود. بر این اساس تحقیق حاضر با هدف آگاهی از نقش روش‌های تدریس بر اثربخشی یادگیری فراگیران مرکز آموزش ولی عصر(عج) تبریز اجرا شده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش پژوهش از نوع تحقیقات پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل 1700 نفر از فراگیران این مرکز در سه طبقه تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم و فوق لیسانس می‌باشد، اندازه نمونه به تعداد 176 نفر تعیین شده که به روش نمونه گیری طبقه‌ای – تصادفی و به نسبت تعیین شده برای هر طبقه انتخاب و با استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات که اعتبار آن از طریق خبرگان و پایایی آن با استفاده از آماره کرونباخ به میزان 95 درصد تعیین شده، نسبت به جمع‌آوری داده‌ها اقدام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها و تحلیل استنباطی داده‌ها بیانگر آن است که از میان شش فرضیه تحقیق، پنج فرضیه مبنی بر وجود تفاوت در میزان اثربخشی روش تدریس بحث گروهی، شبیه‌سازی، چهار مرحله‌ی، نمایش و تشریح و تقسیم گروهای بزرگ به گروه‌های کوچک در بین سطوح مختلف تحصیلی، تأیید و فرضیه ششم یعنی میزان اثربخشی سبک آموزشی نمایش و ارائه بین سطوح مختلف تحصیلی فراگیران از تفاوت معنی‌داری برخوردار است، تأیید نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Teaching Methods, Learning (Training Center Vali Asr Tabriz)

نویسندگان [English]

  • Mohamad Javad Kameli
  • Hussain Azimian
  • Mohammad Ali Amir Taghavi
  • Hossin Bagheban
چکیده [English]

Including the use of appropriate teaching methods are important indicators of educational quality. Accordingly, the present study aimed at understanding the role of teaching methods, learning effectiveness training center Vali Asr Tabriz is Ajragrdydh. For the purpose of this research, applied research, and the nature and method of study is a survey research. The population of the study consisted of 1,700 learning centers in the three-story school diploma, associate degree and a master's degree is the sample size calculation, 176 has been determined that the method of sampling - Random specified for each class were selected. use the data collection tool (questionnaire) that its validity by experts and its reliability by using Cronbach coefficient was set at 95%, compared to the data collection was carried out.The results of hypothesis testing and inferential analysis of the data suggests thatOf the six, five hypotheses based on the hypothesis that differences in the effectiveness of teaching methods, group discussions, simulations, four-step demonstration and followed the large group into small groups among the various levels of education approved by The sixth hypothesis (the efficacy of teaching style and presentation on different levels of education among students is a significant difference.) Was not confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching
  • learning
  • evaluation
  • Education Teaching
  • Education High
  • Student