رویکردی برای انتخاب مدیر مبتنی بر روش تصمیم گیری چندمعیاره TOPSIS

نویسنده

چکیده

رشد و بالندگی هر سازمانی در گرو استفاده از مدیران شایسته و توانمند است و انتساب مدیران توانمند منوط
به وجود رویکرد و معیارهای مناسب برای انتخاب و به کارگیری مدیران می باشد . هر سازمانی از طریق
مدیران خود، اهداف سازمان را محقق می کند؛ بنابراین انتخاب مناسب و به کارگیری مدیران شایسته در
موفقیت سازمان به منظور تحقق اهداف راهبردی، نقش اساسی دارد. ناجا با مسئولیت ها ی خطیر در حوزه
مأموریت ها و خدمات انتظامی، به منظور ایفای رسالت برجسته و بنیادی برقراری نظم و امنیت باید از مدیران
شایسته برای تصدی مشاغل کلیدی استفاده کند. معاونت بازرسی ناجا مسئول انتخاب مدیران ارشد نیروی
انتظامی است. در فرآیند این انتخاب، معمولاً معیارهای متعددی مطرح است که هر یک از اولویت خاصی
برخوردار هستند و ازطرفی، معمولاً افرادی نامزد احراز پست م دیریت می شوند . در نتیجه روش ها ی
تصمیم گیری چند معیاره می توانند در این تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرند . استفاده از روش ها ی
تصمیم گیری چندمعیاره ضمن اینکه فرآیند تصمیم گیری را مبتنی بر یک رویکرد علمی می کنند، با استفاده
از ابزارهای موجود و درصورت لزوم طراحی و پیاده سازی ابزار مناسب قابل خودکارسازی هستند.
هدف این تحقیق ارائه رویکردی برای انتخاب مدیر شایسته است. این تحقیق از آنجا که رویکردی برای
انتخاب مدیر شایسته ارائه می دهد، از نوع کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع کتابخانه ای
است.
معرفی می شود . آنگاه رویکردی برای ،TOPSIS در این تحقیق ابتدا رو ش تصمیم گیری چندمعیاره
استفاده از این روش در انتخاب مدیر شایسته ارائه می شود. به منظور اعتبارسنجی روش پیشنهادی ، از یک
بررسی موردی، استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Approach to Choose a Manager Based on Multiple Attributes Decision Making Methods

نویسنده [English]

  • Gholamreza Shahmohammadi
چکیده [English]

Improvement and development of every organization depend on thorough and
competent managers and employing thorough managers relies on appropriate
approach and criteria in order to choose managers. Every organization reaches its
goals by its managers. Therefore, suitable choices and employing competent
managers plays an important role in success of organization and reaching
strategic goals. Police organization has to employ competent managers for main
jobs in order to establish safety in spite of its great responsibilities in police
missions. Police control office of assistant is responsible for choosing managers.
In this process, several criteria are presented which each of them has specific
priority and some people are candidates for management position. Consequently;
multiple attributes decision making methods can put this decision making
process based on scientific approach into practice, meanwhile can be able to
operate automatically by current tools and means in case of requiring planning
and implementing suitable means.
The aim of this research is to present an approach to choose competent
manager. Thus, it is practical and its method is library on terms of collecting
data.
At the beginning of this study multiple attributes decision making method is
presented, and continually an approach to use this method in order to choose the
competent method is described, also a case study has been applied so as to
evaluate validity of the suggested method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • multiple attributes decision making method
  • Topsis method
  • choosing