تعهد سازمانی کارکنان به مثابه پیشایند رفتارهای شهروندی سازمانی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله ضمن بررسی مبانی نظری رفتارهای شهروندی سازمانی، به تعریفی مشخص از این مفهوم دست
رفتاری اختیاری، داوطلبانه، افزون بر نقش رسمی و » یافتیم. بر این اساس، رفتار شهروندی سازمانی به مثابه
بی چشم داشت که گرچه به طور مستقیم به سیستم های پاداش و تنبیه سازمان مربوط نم یشود؛ اما به سیالی و
تعریف می شود. «. اثربخشی کارکرد آن کمک شایانی می کند
در ادامه پیامدهای رفتارهای شهروندی سازمانی با استناد به مطالع ههای معتبر داخلی و خارجی مورد بررسی
قرار گرفتند؛ بر این اساس متغیرهای بهبود اثربخشی سازمانی، کاهش ترک خدمت، کاهش غیبت، بهبود جو
سازمانی، افزایش رضایت شغلی و بهبود تخصیص منابع کمیاب از مهم ترین پیامدهای رفتارهای شهروندی
سازمانی هستند.
به منظور دستیابی به نتایج تحقیق در این نوشتار از روش تحقیق اسنادی - کتابخانه ای استفاده شده است .
بخش اصلی این مقاله شامل مطالعه بر روی پیشایندهای رفتارهای شهروندی سازمانی است . بر این اساس
تعهد سازمانی به عنوان یکی از مه مترین پیشایندهای رفتارهای شهروندی سازمانی مورد بررسی قرار گرفت و
با بررسی مبانی نظری این متغیر و استناد به تحقیقات معتبر داخلی و خارجی مشخص شد که تعهد سازمانی
پیش بینی کنندة مناسبی برای رفتارهای شهروندی در سازمان است. البته با بررسی این مطالعه ها می توان عنوان
کرد که تعهد عاطفی و هنجاری نسبت به تعهد مستمر، تأثیر بیشتری بر بروز رفتارهای شهروندی سازم انی
خواهد داشت. درضمن متغیرهای رضایت شغلی، عدالت سازمانی، حمایت سازمانی، بروکراسی، ویژگی های
شخصیتی و سبک رهبری به عنوان دیگر پیشایندهای رفتارهای شهروندی سازمانی مورد شناسایی قرار
گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational Commitment as an Antecedent of Organizational Citizenship Behavior

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Mousavi
  • Ahmad Reza Esmaeili
چکیده [English]

In this research in addition to study the theoretical foundations of organizational
citizenship behavior, this concept is defined. According to this, organizational
citizenship behavior is defined as official free voluntary behavior which helps
the efficiency of its function although it is not related to rewarding and
punishment systems of organization directly. Continually the outcomes of
organizational citizenship behaviors are studied relying on internal and external
valid studies, therefore, the variables such as organization efficiency
improvement, decreasing absence, improving organizational atmosphere,
increasing job satisfaction and enhancing rare resources allocation are the most
important outcomes of organizational citizenship behaviors.
In this research library and document-based method is used in order to reach
the results. The main chapter of this study consists of studying the antecedents of
organizational citizenship behaviors. Thus, organizational commitment is studied
as one of the most significant antecedents of organizational citizenship behaviors
and consequently it is revealed that organizational commitment is the appropriate
predicator for citizenship behaviors in organizations considering the theoretical
foundations of this variable and relying on valid researches. It can be stated that
emotional and normal commitment towards constant commitment has more
effect on organizational citizenship behaviors, besides, the variables of job
satisfaction, organizational justice, organizational support, bureaucracy,
personality characteristics and leadership style are determined as other
organizational citizenship behaviors

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Citizenship Behaviors
  • organizational commitment
  • organizational support
  • Organizational atmosphere
  • Organizational Justice
  • Job satisfaction