فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر آموزش و توسعه نیروی انسانی پلیس

نویسندگان

چکیده

امروزه رشد روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر چشمگیر آن در افزایش بهره وری سازماندهی دولتی و
خصوصی در سطح جهان، حرکت جهانی را به سمت بهره گیری از انواع مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب
شده است. در اثر تحولات ناشى از فناورى هاى جدید و پدیده جهان ىشدن، سازمان پلیس دست خوش تغییرات بنیادى و
عمیقى می شود؛ به گونه اى که با انبوهى از چالش ها و پیامدهاى اساسى مواجه هستند . یکى از مسائل اساسى در این
زمینه، مسئله آموزش و تربیت نیروی انسانی و مباحث مرتبط با آن است. از جمله عوامل پیشرفت هر سازمان ، دارابودن
اطلاعات، آگاهى و تحول و نوآورى است؛ از این رو، سیستم آموزش و تربیت سازمان، وظیفه دارد این عوامل را براى
توسعه سازمان فراهم آورد. اگر این امر به شکل صحیحى اتفاق افتد، منجر به تحول اساسى در نظام آموزش ی و تربیت
پلیس خواهد شد که خود بنیانى براى پیشرفت و توسعه تعالی است . براین اساس آموزش نیروی انتظامی جمهوری
اسلامی ایران نیزدر قرن 21 نیاز مبرم به توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردآن دارد. ناجا می تواند
با بالا بردن ظرفیت و منابع کافی در جهت دسترسی و استفاده سریع از دانش، اطلاعات و فناوری توانمندی های خود را
نشان داده و از فرصت ها بهره برداری لازم را داشته و تفاوت و تأثیرگذاری خود در جامعه را در جهت ساماندهی امنیت
عمومی دو چندان سازد. این مقاله با رویکردی به فناوری اطلاعات به تأثیر آن بر آموزش و توسعه نیروی انسانی پلیس
که در بردارنده موضوعاتی از قبیل تعاریف و مفاهیم ، چارچوب نظری تحقیق ، بیان چالش ها و معضلات فناوری
اطلاعات و ارتباطات، فناوری و توسعه نیروی انسانی و آموزش نیروهای پلیس است می پردازد. یافته ها وداده های حاصل
از تحقیق با رویکرد نظرى و روش توصیفی و با هدف ارائه اطلاعات جامع از فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر آموزش ،
تهیه و تدوین یافته، و با روش تحلیل منطقی و استدلال عقلانی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. از نتایج این تحقیق
مى توان به این واقعیت دست یافت که در اثر تحولات ناشى از فناورى هاى جدید و پدیده جهانى شدن ، سازمان پلیس
وکارکنان آن می توانند دچار تغییرات بنیادى و عمیقى شوند؛ در حالی که با انبوهى از چالش ها و پیامدهاى اساسى
مواجه هستند. یکى از مسائل اساسى در این زمینه، مسئله آموزش و مباحث مرتبط با آن است. به دلیل انبوه اطلاعات ،
تمییز و انتخاب عناصر صحیح و ارائه آنها به u1588 شیوه مناسب، کارى بس سخت و دشوار است که نظام آموزش باید آن را
انجام دهد. از جمله عوامل پیشرفت هر سازمان به خصوص سازمان ناجا، دارابودن فناوری اطلاعات، آگاهى و تحول و
نوآورى است؛ از این رو، نظام آموزش و تربیت هر سازمانی وظیفه دارد؛ این عوامل را براى توسعه سازمان فراهم آورد .
اگر این امر به شکل صحیحى اتفاق افتد، منجر به تحول اساسى در نظام آموزشی وتوسعه نیروی انسانی درسازمان ناجا
خواهد شد که خود بنیانى براى پیشرفت و توسعه تعالی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Technology and Its Influence on Police Human Force Education and Development

نویسندگان [English]

  • Ruhollah Salar
  • Ahmad Nouri
چکیده [English]

Nowadays Information technology and communication development and its effect on
increasing governmental and private organizing efficiency has led to a global
movement toward taking advantage of different sorts of information technology and
communication. Police organization has had fundamental and main changes due to
the upheavals caused by new technologies and globalization; consequently they face
many challenges and basic consequences. Educating and training the human resource
and its relevant issues are the most basic matters. The factors of every organization
progress consist of having information, awareness, evolution and innovation,
therefore, education system has to provide these factors for organization development
which will lead to a fundamental upheaval in education and training system of police
and this is a basis for progress and development. According to the noted, education
of police in 21st century depends on information technology and communication
development and their usage. Police organization can display its abilities by
increasing the capacities and resources in order to access and use the knowledge,
information and technology. It also can take advantage of the opportunities and affect
on the society so as to organizing public safety.This research studies the influence of
information technology on educating and training police force which includes
subjects such as definitions and concepts, theoretical framework, describing the
challenges and problems of information technology and communication, technology
and training and developing police force. The findings and data are acquired by
theoretical approach, descriptive method and with the aim of presenting information
about information technology and its affect on education; also the data is analyzed by
logical analysis method.Police organization and its personnel could have
fundamental changes due to evolutions caused by new technologies and globalization
which face main and basic challenges and consequences. Education is one the most
important issues and determining the correct elements and presenting them correctly
is a difficult job which has to be done by education system because of the mass of
information. Having information, awareness, evolution and innovation are the
development factors of every organization specifically police organization, thus, the
education system of every organization has to provide these factors for organization
development. A basic evolution can occur in the education system and human force
development in case the noted can be done correctly and this will be fundamental for
development and progress itself.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology
  • Information
  • Police
  • Education
  • development