بررسی رابطه چگونگی بهسازی سازمان با نحوه برخورد مدیران با تعارض (مورد مطالعه: سازمان آموزش وپرورش تهران)

نویسندگان

چکیده

یکی از عمده ترین و در عین حال غیر قابل اجتناب ترین مسائل در سازما ن ها ، تعارض بین افراد و گروه ها ی
موجود در آنها است. مدیران معمولاً نسبت به تعارض نگرشی منفی داشته و از آن هراسان و گریزان هستند و سعی
در از بین بردن و سرکوب کردن یا نادیده انگاشتن آن دارند . علت اساسی این امر ، عدم اطلاع از ماهیت و
ویژگی های تعارض است. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین چگونگی بهسازی سازمان با نحوه برخورد
مدیران با تعارض، به صورت موردی در آموزش و پرورش شهر تهران است . پژوهش از نظر نوع و هدف
کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی از نوع همبستگی و از نظر روش و ابزار جمع آوری داد ه ها، با دو دسته
کتابخانه ای وپرسش نامه های محقق ساخته و استاندارد، به بررسی دیدگا ه ها با تکیه بر نظریه ها و تحقیقات
اندیشمندان و خبرگان علمی پرداخته است. واحد تحلیل آماری تحقیق، مدیر صلاحیت داری است که در تصدی
یکی از مشاغل موجود مدیریتی اداره های آموزش و پرورش تهران است و بر طبق آمار اخذ شده، تعداد آنان در
اداره کل شهر تهران 398 نفر و در اداره های مناطق تهران 2089 نفر است که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه
مورگان و کرجسی ( 1970 ) حجم نمونه تحقیق به روش نمونه گیری تصادفی ساده 333 نفر تعیین شده است. روایی
پرسش نامه از طریق روایی صوری و محتوایی و با اجرای آزمایشی پرس شنامه در نمونهای با حجم 30 نفر انجام و
مورد تأیید خبرگان مدیریتی قرار گرفت و پایایی آن نیز از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای اطمینان از ثبات
درونی پرس شنامه ها بهره گرفته شد و مقدار آن برای پرسش نامه ، چگونگی بهسازی سازمان 86 درصد و برای
پرسش نامه نحوه برخورد با تعارض 89 درصد محاسبه شد . پس از جمع آوری داده ها ، برای تجزیه و تحلیل
فرضیه های پژوهش از آمار استنباطی و آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن، رتبه بندی فریدمن، یومان ویتنی و
کروسکال والیس استفاده شد. درنتایج به دست آمده مشاهده می شود که رابطه بهسازی سازمان و نحو ه برخورد
مدیران با تعارض، مثبت و معنادار است. به عبارتی نحوه برخورد مدیران با تعارض بر بهسازی سازمانی به صورت
جدی تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship between Organization Improvement and how Managers Confront with Conflicts (the Case Study: the Education Organization of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Roxana Nasir Aliabadi
  • Mohamadhasan Shahreza
  • Akram Nejatipur
چکیده [English]

The conflict between the people and groups within organizations is one of the
main and inevitable issues in organizations. The managers usually have negative
attitude toward the conflicts and try to remove or ignore it. The main reason is
lack of information about the essence and features of conflict.
The major aim of this research is to study the relationship between
organization improvement and how managers confront with conflicts in a case
study of education organization of Tehran. The present study is practical in terms
of aim and is descriptive in terms of content, and also studies the perspectives
relying on elites and experts' theories and researches through library method and
standard research made questionnaire. The unit of analyzing statistics of the
research is a thorough manager who is responsible for one of the current
management positions in education office of Tehran. There are 398 managers in
Tehran and 2089 people in the offices of districts in Tehran. 333 managers were
selected by Morgan and Krejcie table and simple random method.
The reliability of the questionnaire is confirmed by management experts
through superficial and containing reliability and experimenting in sample with
30 people. The stability is proved by calculating Cronbach's Alpha and its value
for the questionnaire of organization improvement is %86 and for the
questionnaire of how managers confront with conflicts is %89. Deductive
statistic and Spearman correlation coefficient, Freeman, Whitney and Kruskal
Wallis ranking In order to analyze the hypotheses of the research after gathering
the data.
The results indicate that the relation between organization improvement and
how managers confront with the conflicts is positive and significant meaning that
the way that managers confront with the conflicts has great influence on
improving organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Improvement
  • organization
  • Conflict
  • managers
  • Education