مطالعه و احصای عوامل مؤثر در ایجاد اقساط معوق بانک قوامین (مورد مطالعه: بانک قوامین استان کرمانشاه)

نویسندگان

چکیده

نظام بانکی کشور در سال های اخیر با رشد چشم گیر نرخ مطالبه های سررسید گذشته و معوق ناشی از عدم
بازپرداخت اقساط تسهیلات پرداختی به مشتریان مواجه بوده است. این موضوع باتوجه به جمعیت جوا ن
کشور و لزوم برگشت سریع منابع مصرفی به منظور اعطای تسهیلات جدید از اهمیت زیادی برخوردار است.
این تحقیق با جهت گیری کاربردی و با هدف تبیین وتوصیف عوامل مؤثر در ایجاد اقساط معوق بانک
قوامین دراستان کرمانشاه صورت گرفته است. از روش تحقیق کیفی و توصیفی بهره بر ده که ابزار جمع
آوری اطلاعات کتابخانه ای، اینترنتی و مصاحبه با کارشناسان و خبرگان حوزه مربوطه بوده است. یافته ها ی
تحقیق نشان می دهند عدم واپایش و نظارت کافی ، عدم اخذ تضمین لازم وضامن معتبر و نرخ بالای
تسهیلات پرداختی به مشتریان در ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه مؤثر است . که در پایان
محققان ضمن نتیجه گیری لازم پیشنهادهای افزایش واپایش در هریک از مراحل نظارت (قبل از پرداخت
تسهیلات، در حین پرداخت تسهیلات، پس از پرداخت تسهیلات ) به صورت حضوری یا غیر حضوری ،
بررسی شخصیت متقاضی، نظارت بر اجرای طرح ها ی درخواست کننده وام و درخصوص قبول تعهد
نامه(گواهی ضمانت) ادارات مبنی برانسداد یا کسر از حقوق کارمندان را ارائه کرده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Effective Factors on Creating Delayed Installments of Ghavamin Bank

نویسندگان [English]

  • Ali Rastgar
  • Arsalan Khanjani
  • Behruz Pourvali
چکیده [English]

In the last few years the banking system of the country has faced outstanding
growth of the rate of delayed usance claims due to the lack of reimbursement of
paid facilities installments to customers. This issue is very crucial regarding the
youth population and the necessity of returning consuming resources in order to
give new facilities. This practical research has been carried out with the aim of
describing and clarifying effective factors on creating pending installment of
Ghavamin bank in Kermanshah. The method is qualitative-descriptive and the
information has been collected by internet, library and interviewing with experts.
The findings indicate that lack of control and supervision, not receiving valid
guaranty and high rate of paid facilities to customers affect creating pending
installments of Ghavamin bank of Kermanshah. At the end, in addition to
conclusion, recommendations for increasing control in each level of supervision
(before paying the facilities, while paying facilities, after paying facilities),
considering the applicant, supervising plans of demanding loan execution and in
case of accepting the letter of guaranty of offices based on blocking or deducting
the salaries of employees

کلیدواژه‌ها [English]

  • facilities
  • pending claims
  • Customers
  • installments