رابطة آموزش های واپایش اجتماعات بر مهار ناآرامی های شهری

نویسندگان

چکیده

این مقاله با هدف بررسی تأثیر آموزش های واپایش اجتماعات در مهار ناآرامی های شهری صورت پذیرفته و
از ترکیب دو روش نمونه گیری خوشه ای و طبقه ای استفاده شده است . نیروهای یگان یکم واپایش
اجتماعات به عنوان جامعه آماری درنظر گرفته شده اند که برای این منظور از پنج گردان در جامعه(به تعداد
1500 نفر ) از هر گردان تعداد دو گروه به تعداد 320 نفر ، بر اساس فرمول کوکران از بین فرماندهان و
کارکنان پلیس ضد شورش یگان یکم ناجا که پیرامون ابعاد مختلف واپایش ناآرامی ها، آموزش های مختلفی
را گذارنده بودند، انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از دو پرسش نامه استفاده شد. پرسش نامه اول شامل
20 گویه بود که درآن نوع آموزش های واپایش اجتماعات اندازه گیری شد و پرسش نامه دوم شامل 12
گویه بود که در آن میزان واپایش مهار ناآرامی ها و شرکت در آن و ضرورت شیوه ها ی مختلف مقابله با
اغتشاش مورد اندازه گیری قرار گرفت و با استفاده از یک مقیاس اندازه گیری پایائی آن 72 درصد به دست
آمد.
برای تجزیه وتحلیل داد هها، از نمونه های آماری همبستگی اسپیرمن تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.
نتایج حاصل نشان داد که اولاً با برنامه ریزی آموز شهای تخصصی و روان شناختی، می توان توان مقابله با
ناآرامی ها را در کارکنان ارتقا بخشید. ثانیاً بین نظرات برخی نفرات مورد بررسی در خصوص آموزش های
تخصصی و روان شناختی و میزان موفقیت در واپایش ناآرامی ها، تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Instructions of Social Control and Restraining Urban Riot

نویسندگان [English]

  • Mohammadhosein Ahmadi
  • Maryam Alvand
  • Mahdi Shamsaei
چکیده [English]

The aim of this research is to study the influence of instructions of controlling
societies on restraining urban riot. The method is a combination of two methods
of Cluster and classifying sampling. The first unit force of controlling societies is
considered as the statistic population from which five battalions (1500 people)
are chosen and according to Cochran formula, two groups of 320 people are
selected from each battalion among commanders and police personnel of Naja's
first unit, who had instructed the different dimensions of controlling unrest. Two
questionnaires were used in order to gather data. The first questionnaire
consisted of 20 items in which sorts of controlling society's instructions were
ranked and the second questionnaire included 12 items which measured the rate
of controlling unrest, participating, and the necessity of applying several
methods to restrain the riots. Its stability equals %72 which is measured by using
a measurement scale.
The data is acquired by correlation statistical samples of Spearman and one-way
analysis of variance (ANOVA).
The results indicate that Firstly, it is possible to promote the ability to restrain the
riots in the personnel by planning specialized and psychological instructions.
Secondly, there is a significant relation between some people's opinion about
psychological and specialized instructions and the rate of success in controlling
riots.

کلیدواژه‌ها [English]

  • instruction
  • controlling society
  • Ability
  • Motivation
  • spirit
  • Equipment