تأثیر نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در سیستم نت خودرویی دانشگاه علوم انتظامی امین

نویسنده

چکیده

در این تحقیق تلاش شده است که تأثیر نت پیشگیرانه در سیستم نت خودرویی دانشگاه علوم انتظامی امین
مورد بررسی قرارگیرد و با بررسی وضعیت فعلی، نتایج به دست آمده از تحقیق را احصا و پیشنهادهایی برای
بهبود سیستم نت و آماده به کاری خودروها ارائه شود.
روش تحقیق، توصیفی - پیمایشی و جامعه آماری، تعداد 18 نفر از کارکنان نت خودرویی دانشگاه علوم
انتظامی امین بوده که با توجه به محدود بودن جامعه از روش تمام شماری استفاده شده است . برای تدوین
مبانی نظری از روش مطالعه کتابخانه ای استفاده شده و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه است. از روش
تجزیه و تحلیل داده ها انجام شده است. ،Spss توصیفی و با استفاده از نرم افزار
یافته های این پژوهش نشان می دهد که مؤلفه های نت پیشگیرانه در سیستم نت خودرویی دانشگاه علوم
انتظامی امین تأثیر زیادی دارند . مؤلفه ن گهداری بیشترین تأثیر را دارد و مؤلفه ها ی نظارت و بازرسی ،
کارگاه های تعمیراتی، برنامه ریزی و خدمات پشتیبانی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Preventive Maintenance in Automotive Net System of Amin Police University

نویسنده [English]

  • Kazem Mohammadi
چکیده [English]

In the present research the influence of preventive maintenance in automotive
maintenance system of Amin Police University is studied and the aim is to
present recommendations in order to improve maintenance system and
automobiles' readiness to work and acquire results from the research by studying
the current situation. The method of the research is descriptive-survey and the statistic population
consists of 18 employees of automotive maintenance of Police University which
method is used regarding limitation of the population. Library studies are used in
order to collect theoretical bases and the questionnaire is used to gather
information. The analysis of data has been done by descriptive method and using Spss software. The findings indicate that the components of preventive maintenance have
great impact on automotive maintenance system of Amin Police University. The
maintenance component has the most influence and supervising and
investigation components, maintenance workshops, planning and supportive
services are the next effective components subsequently.

کلیدواژه‌ها [English]

  • preventive maintenance
  • vehicle maintenance
  • Naja
  • Maintenance