نقش مدیریت استعداد در سرمایه های فکری سازمان (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری)

نویسندگان

چکیده

با ورود دانش و استعداد به عرصه تولید، این دوعامل در مقایسه با سایر عوامل تولید، مانند زمین و سرمایه و
ماشین آلات و... از ارجحیت بیشتری برخوردار شده اند؛ به طوری که اکنون به عنوان مهمترین عامل تولید
محسوب میشوند و از آنها به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها یاد برده میشود. یکی از ویژگی های
این دانش و استعداد این است که نامشهود است؛ یعنی غیر قابل لمس و غیر قابل محسوس است و
ارزش گذاری و اندازهگیری آن خیلی سخت و مشکل است؛ در صورتیکه در گذشته سازمانها با استفاده از
روشهای حسابداری قادر بودند تا ارزش و اندازه عوامل تولید خود را بهطور کامل محاسبه کنند . امروزه
روشهای حسابداری قبلی، دیگر دارای کارایی لازم نیستند. دانش و استعداد به عنوان یکی از مهم ترین
اجزای داراییهای نامشهود محسوب میشوند و موفقیت سازمان ها به توانایی مدیریت این دارایی های
نامشهود بستگی دارد و برای اینکه بتوانیم این دارایی ها را مدیریت کنیم، ابتد ا باید آنها را شناسایی و
اندازه گیری کرده تا در نهایت بتوانیم آنها را مدیریت کنیم.
همچنین امروزه سازمانها به خوبی دریافتهاند که به منظور موفقیت در اقتصاد پیچیده جهانی و نیز ماندگاری
در محیط کسبوکار، به داشتن بهترین دانش و استعدادها نیاز دارند. هم زمان با درک نیاز به استخدام، توسعه
و نگهداشت استعدادها، سازمانها دریافتهاند که دانش و استعدادها منابعی بحرانی هستند که برای دستیابی
به بهترین نتیجهها، نیازمند مدیریت میباشند. پرورش و توسعه دانش، قابلیتها و مدیریت استعدادها بخش
جدانشدنی راهبرد و چشم انداز سازمانهای پیشروی امروز هستند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Talent Management in Intellectual Capitals of the Organizations (Human Capital, Structural Capital, Customer Capital)

نویسندگان [English]

  • Ali Babaeian
  • Hossein yusefi
چکیده [English]

Today knowledge and talent take priority over other factors of production such
as lands, capital, machineries and etc, consequently they are considered as the
most important factors of manufacturing and competitive advantages of
organizations. One of the features of this knowledge and talent is being non
obvious and difficult to be measured while organizations could determine their
manufacture value and factors using accounting methods. Nowadays, these
accounting methods are no more effective. Knowledge and talent are considered
to be the most important component of invisible assets, and the success of
organizations relies on the ability to manage these invisible assets. In order to
manage these assets, they must be recognized and measured. In addition, today
the organizations require the best knowledge and talents so as to succeed in the
world economy and remain in business environment. Along with the realization
of the need for recruiting, developing, and retaining talents, organizations have
found out that knowledge and talents are critical recourses which require
management in order to achieve the best results. The development of knowledge,
capabilities and talent management is an intrinsic part of the strategy and
prospect of today's leading organizations

کلیدواژه‌ها [English]

  • talent management
  • Intellectual capital
  • human capital
  • Structural Capital
  • Customer Capital