عوامل درون سازمانی مؤثر بر کارایی هزینه های آمادی دانشگاه علوم انتظامی امین

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی و شناخت عوامل درون سازمانی مؤثر برکارایی هزینه های آمادی دانشگاه و
طرح این سؤال که چه عواملی بر آن مؤثر خواهد بود انجام شد که نقطه نظرات تعداد 70 نفر از کارشناسان و
خبرگان دانشگاه و دانشکده ها و اساتید گروه آماد و پشتیبانی و شاغلان در بخش آماد را به عنوان جامعه
آماری مورد بررسی قرار داد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش پیمایشی است. روایی آن با
نقطه نظرها وپیشنهادهای اصلاحی و راهنمایی های اساتید راهنما و مشاور تکمیل و نهایی شد و بین جامعة
آماری توزیع گردید و در نهایت سنجش میزان پایایی آن از روش آلفای کرونباخ به دست آمد. نتایج حاصل
از اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که عوامل درون سازمانی شامل (نیروی انسانی متخصص ،
تجهیزات و امکانات فنی، فضا و مکان، نظارت و بازرسی، دستور العمل های آمادی و بودجه واعتبارات) بر
کارایی هزینه های آمادی تأثیر دارد و در شرایط فعلی مطلوب نمی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effective factors within organization in cost expenditure of Police University

نویسندگان [English]

  • Seyed hamid khodadad Hosseini
  • Mohammad Nayebpoor
  • Davood Mahboobi
چکیده [English]

The present research aims to study and determine the effective factors within
organization in cost expenditure of Police University and to find out what factors
are effective. The point of view of 70 experts, professors and employees of the
university as the statistic population is studied. This research is practical in terms
of aim and goal and is survey in terms of method. The reliability of the
questionnaire is completed by the professors and counselors' recommendations
and point of view. The questionnaire's stability which was distributed in statistic
population was measured by Cronbach's Alpha method. The results acquired by
information indicate that the factors within organization including expert human
resources, equipments and technical facilities, the place, supervising, supportive
instructions and the budget affect the efficiency of cost expenditure. The status
of factors within organization is not desirable in the present conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Budget
  • efficiency
  • staffs
  • Education
  • Equipment
  • Cost
  • Logistic