ضرورت بر به کارگیری حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم انتظامی امین

نویسندگان

چکیده

توجه به این نکته که ایفای صحیح و به موقع مسئولیت پاسخ گویی و ارزیابی حسابداری تعهدی، با
اندازه گیری واقعی میزان درآمدها و مخارج سالانه و انعکاس کامل آنها در گزارشهای مالی نهادهای بخش
عمومی ارتباط دارد. در دو دهه اخیر تلاش های فراوانی به منظور به کارگیری حسابداری تعهدی در
سامانه های گزارشگری بخش عمومی برخی از کشورها از جمله آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و ... انجام
شده است. در کشور ما نیز در سالهای اخیر حرکتهایی به سمت استفاده از سامانههای حسابداری تعهدی
در دستگاههای اجرایی انجام پذیرفته است . احکام لازم در مورد ویژگی های یک نظام حسابداری و
گزارشگری مالی دولتی مبتنی بر مسئولیت پاسخ گویی، نظیر استفاده از مبنای حسابداری تعهدی یا تعهدی
تعدیل شده، تهیه و تنظیم گزارشهای مالی جامع سالا نه حاوی اطلاعات مالی مربوط به دارایی های
سرمایه ای و زیربنایی و بدهیهای بلند مدت داخلی و خارجی، پیش بینی نشده است. بدین منظور این مقاله به
بررسی عوامل مؤثر بر به کارگیری حسابداری تعهدی در بخش دولتی به ویژه دانشگاه علوم انتظامی امین
پرداخته است. نتایج تحقیقات نشان دهنده این مطلب است که عوامل مدیریت، نیروی انسانی متخصص،
قوانین و مقررات، چارچوب نظری، درآمدهای دولت و فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی بر به کارگیری
حسابداری تعهدی در بخش دانشگاه علوم انتظامی امین تأثیرگذار هستند؛ بنابراین با هدف ارتقای سطح
مسئولیت پاسخگویی در بخش دولتی در نظر گرفتن این عوامل از الزامات به کارگیری مبنای تعهدی به شمار
میرود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Necessity of Applying Accrual Accounting in Police University

نویسندگان [English]

  • Ali Yavari
  • Iraj Ahmadi
  • Mansour Rozei
چکیده [English]

There is a relationship between on time acting, responsibility for responding and
evaluating accrual accounting and actual measurement of annual incomes and
expenses and their reflection in financial reports of governmental organizations.
In the last two decades, countries such as United States, Canada, Australia, New
Zealand and etc have tried to apply accrual accounting in their reporting systems
of public sections. Recently some movements have been done in order to use
accrual accounting systems in executive systems in our country. Necessary rules
for features of an accounting system, governmental financial reports based on
response responsibility which include: using accrual accounting basis or
balanced accrual accounting, providing and arranging annual financial reports
including financial information about capital assets, fundamental and internal
and external long-term debts are not predicted. Therefore, this research studies
the effective factors on accrual accounting application in government especially
police university. The results indicate that management factors, expert human
resources, rules and regulations, theoretical framework, governmental incomes,
and responding affect the accrual accounting application in Police University.
Thus, considering these factors is a necessity for accrual accounting application
in order to promote the level of responding responsibility in government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accrual accounting
  • Cash accounting
  • Effective Factors on Accrual Accounting and Responding Responsibility