چالش های حقوق شهروندی در ایران از نگاه پلیس

نویسندگان

چکیده

در همه کشورهای مترقی و در حال توسعه حقوق شهروندی که دلالت بر کرامت ذاتی و ارزش والای
انسانی دارد، به عنوان یکی از دغدغ ههای اساسی جامعه محسوب شده و همواره نگران ی هایی را از جهت
احتمال تعدی و تجاوز به آن به خصوص در حوزه نظام عدالت کیفری و نهادهای مختلف از جمله پلیس
ایجاد می کند. رعایت این حقوق نه تنها در شرع مقدس اسلام بلکه در کلیه اسناد بی ن المللی وحقوق داخلی
کشورها توصیه شده است. این موضوع از منظر و نگاه پلیس جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک پلیس
مردمی وخدمتگزار، متفاوت از بسیاری کشورها بوده وحایز اهمیت فراوان است . در این مقاله سعی برآن
است تا با طرح مختصری از ابعاد تقنینی، اجتماعی، اقتصادی، ساختاری، تا حد ممکن نسبت به بازیابی و
شناسایی چالش های پیش روی پلیس ایران و ارایه پیشنهادها با رویکرد اصلاحی - مشارکتی به دور از هرگونه
تعرض وتعارض با حقوق شهروندان اقدام وتوجه لازم را به عمل آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Challenges of Citizenship Rights in Iran from the Perspective of Police

نویسندگان [English]

  • Majid Aminifar
  • Mohamad Akhavan
چکیده [English]

Citizenship rights which denote natural greatness and human valuation are
considered to be the main obsession of every society, and continually require
being concerned from the aspect of being oppressed in the criminal justice
system and other important organizations such as police. Obedience of these
rights has been advised in Islam as well as all international documents and civil
rights of countries. From the perspective of the police force of Islamic republic
of Iran, this matter is significant and different from other countries as serving
police. In the present study, the legislative, social, economic and structural
dimensions are described, the challenges which police confront are recognized,
and the recommendations with the approach of amendatory and cooperation
without objecting citizenship rights are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • citizenship rights
  • Police
  • Human Rights
  • Retentive