بررسی نقش رهبری خدمتگزار در توسعه سرمایة اجتماعی

نویسندگان

چکیده

مؤسسه ها و سازما نهای آموزشی به دلیل نقش و کارکردهای ویژه ای که در خدمت و بهسازی و اثربخشی
جامعه دارند، از جایگاه متمایزی برخوردار هستند. خصوصاً که کیفیت و آثار عملکرد آن به سرعت در
جامعه متجلی م یشود. ایفای نقش شایسته و بایسته این مؤسسه ها در تحقق اثربخشی و موفقیت خود، کمک
به توسعه کشور و بهبود کیفیت زندگی مردم، مستلزم آن است که سازما ن های آموزشی بتوانند سطح
اثربخشی خود را متناسب با شرایط و اقتضائات محیطی، در حد مطلوبی و در راستای توسعه پایدار حفظ کند
و ارتقا دهد. سازمان های آموزشی در شرایطی اثربخشی و کارآیی خود را حفظ خواهند کرد که در پیشبرد
برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور به ایفای نقش شایسته و بایسته خود بپردازن د.
رهبری خدمتگزار با پشتوانه غنی نظری و تجربی و قابلی تهای عملی ویژه خود، م یتواند چنین امکاناتی را
برای این گونه مؤسسه ها، فراهم آورد. سرمایة اجتماعی در کنار دیگر سرمای ههای انسانی و مادی به عنوان
یک عامل اثربخشی و کارآیی سازمان های آموزشی شناخته شده است. رهبران آموزشی می توانند سرمای ة
اجتماعی را به عنوان یک شایستگی مشخص سازمانی درجهت بهر هوری مؤسسه های آموزشی، ایجاد کنند .
در این مقاله با تأکید بر ضرورت و اهمیت نقش رهبری در مؤسسه های آموزشی، رهبری خدمتگزار، سرمایه
اجتماعی و ویژگ یهای آنها به طور موجز تبیین شده است. همچنین الگوی نظری رهبری و سرمایة اجتماعی،
ابعاد و اجزای مرتبط دیگر ارائه شده است. در نهایت برخی راهکارهای عملی برای آغاز و آماده سازی
توسعه سازمان های آموزشی بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Role of the Servant Leadership In Social Capital Improvement

نویسندگان [English]

  • Sakineh Jafari
  • Kazem Mir-moghaddam
چکیده [English]

Educational institutions and organizations have a privileged position in society
thanks to their specific roles and functions in serving society’s improvement and
effectiveness. Specifically the quality and effects of performances of which are
rapidly manifested in society. The roles of these institutions in their effectiveness
and success achievement that are; helping national development and improving
citizens’ quality of life, to be played require that the educational institutions to be
able to maintain and enhance the level of their effectiveness proportionate to
environmental conditions and requirements and in line with sustainable
development. To do so, they need to play their roles in the advancement of the
nation’s economical, social, political and cultural programs. The servant
leadership could be able to provide such facilities using its particular operational
capabilities and rich theoretical and empirical supports. Along with other human
and physical capitals, social capital is considered to be an effective and efficient
agent in educational institutions. Instructional leaders could create social capital
as specific competencies in order to the productivity of educational institutions.
In this study with the emphasis on the necessity and importance of the role of
leadership in educational institutions, servant leadership, social capital and their
properties are explained concisely. Leadership and social capital theoretical
model and other relevant dimensions and components are also presented.
Eventually, some of the practical solutions and strategies to initiate and prepare
the improvement of educational institutions are described

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership
  • Servant-Leadership
  • social capital