انگیزش کارکنان ناجا از دیدگاه اقتضایی

نویسنده

چکیده

از دیدگاه اقتضایی، انگیزش کارکنان تابع تناسب بین نیازهای کارکنان و شغل شان، است؛ لذا این پژوهش به
منظور بررسی رابطه بین نیازهای کارکنان و مشاغلشان انجام شد.
روش تحقیق از نوع زمینه یابی از مجموعه رو شهای تحقیق توصیفی است. برای جمع آوری داد ههای مرتبط
با متغیرهای تحقیق از پرسش نامه استفاده شده است. این پرسش نامه بین افراد نمونه 688 نفر که کارکنان
ناجا هستند، توزیع، تکمیل و جمع آوری شده اند. روایی پرسش نامه براساس نظر خبرگان و پایایی آن نیز
توسط ضریب آلفای کرونباخ انجام شده است. ضمناً مبتنی بر گزاره های تحقیق، از آزمون ناپارامتریک کای
دو، برای تحلیل داد هها استفاده شده است.
نتایج تحقیق بیانگر آن است که تنها بین نیازها و شغلِ 47 درصد از کارکنان تناسب وجود دارد . به این
صورت که از این تعداد، 30 درصد با نیازهای سطح بالا در مشاغل غنی مشغول بوده و 17 درصد با نیازهای
سطح پایین در مشاغل ساده فعالیت می کنند.
براساس یافته های پژوهش پیشنهاد می شود تا معطوف به ارتقای انگیزش کارکنان، بین نیازهای کارکنان و
شغل شان هماهنگی و تناسب ایجاد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Police Employees' Motivation from the Contingency Perspective

نویسنده [English]

  • Mansour Sadeghi Malamiri
چکیده [English]

From the contingency perspective, the proportion between employees' needs and
job is followed by employees' motivation and job. Therefore, this research
studies the relationship between employees' needs and their jobs.
The method of this study is survey which is descriptive. Questionnaire is used so
as to gather data relevant with the variable of the research. This questionnaire
was distributed among the police employees. The stability and reliability of the
questionnaire are proved by Cronbach's alpha coefficient.
The results indicate that there is proportion between 47 percent of the employees'
needs and jobs. Likewise %30 of employees with high expectations and needs
had advantageous jobs and %17 of them with low expectations and needs had
simple jobs.
Based on the findings, it is suggested to focus on promoting employees'
motivation and to balance employees' needs and their jobs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation
  • Contingency Theory of Motivation
  • Simple Jobs
  • Advantageous Jobs