ریاضیات و کاربرد آن در امور انتظامی (مورد مطالعه: کاربرد در امور اداری، آماد و پشتیبانی ناجا)

نویسندگان

چکیده

هدف این مقاله نشان دادن نقش و اهمیت ریاضیات در نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ‌از طریق نقش آفرینی آن در شاخه‌های مختلف مورد استفاده در ناجا است. در این راستا به برخی کاربردهای ریاضی در یکی از شاخه‌های فعال در سازمان نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ می‌پردازیم. برنامه و بودجه، امور اداری و پشتیبانی به عنوان یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین مسایل مطرح در هر سازمانی از جمله ناجا است، که همانند سایر رشته‌ها و رسته‌های علمی‌ و عملی از مدل سازی و ابزار توانمند ساز ریاضیات در راه پیشبرد علمی ‌اهداف خود بهره مند می‌باشد.
به همین خاطر در این مقاله ابتدا به تقسیم بندی علوم پرداخته شده و سپس به مفهوم ریاضی و انواع آن، نیاز به این رشته در سطح کشور و در نهایت به کاربردهای ریاضی در سطح نیروی انتظامی ‌و واحدهای مختلف آن اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mathematics and its function in Police Affairs (The Case Study: The Function in Police Supporting and Official Affairs)

نویسندگان [English]

  • seyeed mahdi vaghefi
  • ali rasteghar
چکیده [English]

The aim of this paper is to show the role and the importance of mathematics in Islamic Republic Police Organization through playing role in different fields used in police organization. Thus, some functions of mathematics have been studied in one of the active branches in Police Organization. Planning and budget, Supporting and official affairs are the most significant and basic presented matters in every organization such as Police organization which has taken the advantage of powerful tool of mathematics in order to reach its goals as well as the other practical and scientific majors.
For this reason at first science is divided and then the concept of mathematics and its kinds is studied, the need to this major in the country and at last the functions of mathematics at the level of police organization are referred to.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mathematics
  • police organization
  • Budget
  • Matrices