بررسی تطبیقی ساختار فرماندهی مرزبانی ناجا، با پلیس مرزی کشورهای جمهوری آذربایجان و عربستان سعودی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به بررسی تطبیقی ساختار فرماندهی مرزبانی کشور ج .ا.ایران با پلیس مرزبانی کشورهای جمهوری آذربایجان و عربستان سعودی می‌پردازد. اهداف این تحقیق شناخت نقاط افتراق و اشتراک ساختار سازمانی پلیس مرزی سه کشور مورد مطالعه و همچنین استفاده از تجربه مفید کشورهای دارای ساختار انتظامی مشابه با کشور جمهوری اسلامی ایران و نیز شناخت برخی ابعاد محتوایی، ساختاری و چرخه حیات سازمان مرزبانی سه کشور فوق با یکدیگر است. جامعه آماری این تحقیق فرماندهی مرزبانی جمهوری اسلامی ایران، پلیس مرزی کشورهای جمهوری آذربایجان و عربستان سعودی است. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و روش آن توصیفی- تطبیقی است. در این تحقیق، برای تهیه ادبیات موضوع از روش کتابخانه‌ای و برای پاسخگویی به سؤال‌های تحقیق از روش مراجعه به اسناد و مدارک موجود و خبرگان استفاده شده است. شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها، توصیف و مقایسه داده‌ها است. قلمرو موضوعی تحقیق، نظریه سازمان؛ قلمرو مکانی آن، فرماندهی مرزبانی ناجا و پلیس مرزی کشورهای جمهوری آذربایجان و عربستان سعودی و قلمرو زمانی تحقیق، سال 1390 است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با توجه به یافته‌ها، وجوه اشتراک سه سازمان مرزبانی کشورهای مورد مطالعه، درشاخص‌های سلسله مراتب اختیارات، نسبت‌های کارکنان و اهداف بوده و وجوه افتراق در رسمیت؛ تخصصی بودن و تقسیم کار، پیچیدگی، تمرکز، حرفه‌ای بودن، اندازه، فناوری، محیط، راهبرد، فرهنگ سازمانی، رشد و بلوغ هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparative Study of Command Structure of Iran’s Boundary Police, Azerbaijan and Saudi Arabia’s Boundary Police Organization

نویسندگان [English]

  • sahamat hossiniyan
  • hossin zolfaghari
  • ali razaee
چکیده [English]

This research presents the comparative study of command structure of Iran’s boundary police, Azerbaijan and Saudi Arabia’s boundary police. The aims of this research is to recognize the different and common points of organizational structure of boundary police among three studied countries and also to use the experience of the countries that have the same structure as Islamic Republic of Iran, to identify the structural and content aspects and the life cycle of boundary organization in three noted countries. The statistical population of this research consists of the boundary police of Islamic republic of Iran, Azerbaijan and Saudi Arabia. The present research is practical in terms of object and its method is descriptive- comparative. In order to supply the resources and references, we used library method and available documents have been used to answer the questions in this paper. The method for analyzing the data is descriptive and comparing the data. The subject of this research, the organization theory and the studied area is Iran’s boundary police, Azerbaijan and Saudi Arabia’s boundary police organizations in 1390. The results show that considering the findings, the common points among the three boundary police organizations in noted countries include: authorization hierarchy, the relations between the staffs and the objects. The different points consist of formality, expertness and division of labor, concentration, professionalism, size, technology, environment, strategy, organizational culture, growth and maturity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative study
  • Structure
  • Iran’s Boundary Police
  • Azerbaijan’s Boundary Police
  • Saudi Arabia’s Boundary Police