نقش برنامه‌ها و مداخله‌های روان‌شناختی در اصلاح و بازپروری رفتار مجرمان

نویسنده

چکیده

بررسی شواهد پژوهشی مختلف نشان می‌دهد که برنامه آموزشی و مداخله‌های روان‌شناختی بر بهبود رفتار مجرمان و کسب مهارت‌های اثربخش در مدیریت و ارتقای سطح رفتار قانون مداری مؤثر است.
دامنه برنامه‌ها و مداخله‌های روان‌شناختی، از سطح آموزش مدیریت خشم و روش‌های حل مسئله گرفته تا درمان‌های ویژه فردی را در برمی‌گیرد. این مداخله‌های روان‌شناختی جایگاه ویژه‌ای در پیشگیری از ارتکاب مجدد به جرم دارد و می‌تواند نقش سازنده‌ای بر شخصیت و انطباق فردی و اجتماعی فرد ایفا کند. در نظام قضایی ایران نیز برنامه‌های مداخله روان‌شناختی- در سطح اجرای رساله‌های دانشجویی و برنامه‌های ویژه- در برخی از زندان‌ها اجرا شده است. نتایج اجرای مداخله‌های روان‌شناختی، نشان از اثربخشی و تأثیرگذاری بهینه آنها بر روی سازگاری فرد دارد.
مقاله حاضر با روش بررسی منابع و مستندات، انجام گرفته است و در توضیح یافته‌های خود از یافته‌های فراتحلیل مطالعه‌های مختلف بهره جسته است. در این مقاله مفهوم و ابعاد برنامه‌ها و مداخله‌های روان‌شناختی بنا به جرایم مختلف مطرح شده و به یافته‌های تحقیقات داخلی نیز اشاره شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of psychological plans & interference in reforming and rehabilitating criminal behavior

نویسنده [English]

  • soghra ebrahimi ghavam
چکیده [English]

Studying different research evidences indicate that educating plans and psychological interference has had great impact on improving the guilty behavior and acquiring effective skills in management and improving the level of law-based behavior.
The range of psychological plans and interference includes anger management, problem solving methods and special individual treatments. These psychological interferences have special impact on preventing recommitting the crime and ca play important role in personality and social-individual compatibility.
In Iran’s judicial system some psychological plans are implemented in some jails at the level of presenting university students’ thesis and special plans.
The present paper has taken advantage of overanalyzed findings in different studies in explaining its findings by studying the resources and documents. In this paper the concept and the aspects of psychological interference and plans in accordance with different crimes and internal studies’ findings are referred to.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The methods for changing and modifying the behavior
  • psychological interference
  • violent crimes