مدیریت دانش پلیسی و بررسی تبادل دانش و اندوخته‌های علمی و تجربی در کارکنان انتظامی استان آذربایجان غربی

نویسندگان

چکیده

با مطرح‌شدن عنصر دانش و دانایی به عنوان اصلی‌ترین منبع و سرمایه سازمان‌ها، دریچه‌ای نو در اداره امور و مدیریت سازمان‌ها گشوده شده است. امروزه مدیریت دانش به عنوان یک موضوع مهم و حیاتی در سازمان مطرح شده است. مدیریت دانش تلاش راهبردی سازمان است که طی آن تلاش می‌شود از راه مهار و استفاده کردن از دارایی‌های فکری که در نزد کارکنان سازمان وجود دارد،کارکنان سازمان هوشمندانه‌تر کار کنند و از دوباره‌کاری بکاهند و در نهایت خدمات خلاقانه‌تری ارایه کرده و نیاز مشتریان و ارباب‌رجوع را بهتر برآورده سازد. لذا نیروی انتظامی با توجه به وسعت و تعدد مأموریت‌ها برای برقراری نظم و امنیت در حد مطلوب، نیازمند تولید و بهره‌برداری مداوم از اندوخته‌های علمی و تجربی کارکنان است تا از یک سازمان بوروکراتیک به سازمانی دانش‌مدار تبدیل شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان توجه به تبادل دانش و اطلاعات و اندوخته‌های علمی و تجربی پلیسی در بین کارکنان است. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان انتظامی استان آذربایجان غربی و تعداد نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی، 385 نفر انتخاب که در نهایت 380 پرسش‌نامه جمع‌آوری شد. برای گردآوری داده‌ها و سنجش متغیرهای تحقیق از پرسش‌نامه‌های باک و دیگران (2005)، کانکانهالی و دیگران (2005) و واسکو و فاراج استفاده شد و برای تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر استفاده شده است. یافته‌های به‌دست آمده نشان می‌دهد که میزان توجه به تبادل دانش در بین افراد با گروهای سنی مختلف و سوابق خدمتی مختلف متفاوت است؛ به‌طوری‌که هرچه سن و درجه و رتبه کارکنان بالا می‌رود، تبادل دانش نیز بیشتر می‌شود. نتایج دیگر نشان داد: بین میزان توجه به تبادل دانش با نگرش فردی، احترام به نفس حرفه‌ای و بها دادن به حرفه‌ای بودن افراد، انجام عمل متقابل، کارآمدی شخصی و شهرت حرفه‌ای رابطة معناداری وجود داشته و فرضیه‌هایی که متغیرهای فوق را داشتند، در سطح 95 درصد حمایت لازم را دریافت داشتند و متغیر لذت بردن از کمک به دیگران حمایت لازم را دریافت نکرد. همچنین نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر نشان می‌دهد که متغیرهای مستقل، نگرش فردی، احترام به نفس حرفه‌ای، بها دادن به حرفه‌ای بودن افراد و انجام عمل متقابل در مجموع 1/20 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می‌کنند و بقیه آن تحت تأثیر متغیرهای دیگری است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Police Knowledge Management and the Study of Exchanging Knowledge, Practical and Scientific Experiences among Police Employees in West Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

  • asadollah maleki
  • ahmad noori
  • kazem mir moghadam
چکیده [English]

By presenting the element of knowledge and wisdom as the most important sources and capital for organizations, a new window has been opened in handling the affairs and managing the organizations. Nowadays, knowledge management is an important and vital matter in the organization. Knowledge management is the strategic attempt of organization which is taken to make the employees work more efficient and decrease redoing the tasks and at last they present more creative services and full fill the client’s needs better through controlling and using ideas that the staffs have. Thus, considering the extent and the number of missions for security and discipline, Police Organization needs production and constant using the staff’s practical and scientific experiences so that it changes from a Bureaucratic organization to a knowledge-based one. The aim of this research is to study the attention drawn to exchanging knowledge and police practical and scientific experiences among the staffs. The method of this research is analytical –descriptive and the statistical population consisted of all the police staffs in West Azerbaijan province and the samples including 385 people were selected using the random sampling method. At last 380 questionnaires were collected. In order to gather the data and assessing the variants in this research, Bak, Kankanhali, Wasco and Faraj questionnaires were used and for analyzing the data and the hypotheses we used Pierson test and regression analysis and path analysis. The findings show that the attention to exchange knowledge among people with different ages and working background is various. The higher the position and the age are, the more the knowledge exchange is. The results show that there is a significant relation between paying attention to knowledge exchange and individual attitude, professional self respect and granting value to professional people, interacting, personal efficiency and reputation. The hypotheses which had the noted variants received 95 percent of support and the variant of enjoying helping other people didn’t receive the necessary support. Also the results of several variant regression and path analysis show that independent variants, individual attitude, professional self respect, granting value to professional people and interaction presents 20.1 percent of dependent variant variance and the rest is under the influence of other variants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • knowledge management
  • exchanging knowledge
  • scientific knowledge
  • apparent knowledge
  • tacit knowledge
  • police knowledge