مفهوم‌شناسی هوش معنوی و کاربرد آن در سازمان پلیس

نویسندگان

چکیده

معناداری زندگی فردی و سازمانی کارکنان از برنامه‌های راهبردی سازمان‌ها محسوب می‌شود. معناداری در زندگی فقط به مفهوم زندگی نمی‌پردازد، بلکه نگرشی عمیق‌تر به آن دارد و زندگی را از تمامی ابعاد مورد بازنگری و مشاهده قرار می‌دهد. درک و آگاهی از معنای زندگی فقط از طریق هوش‌منطقی و عاطفی حاصل نمی‌شود و مستلزم استفاده از هوشی ورای دو هوش مزبور است که چنین هوشی، هوش‌معنوی نامیده می‌شود. این هوش نه فقط در حل مسایل پیچیده که در حل پیچیده‌ترین مسایل ارزشی و معنایی که حتی قوی‌ترین نرم‌افزارهای موجود قادر به حل آن نیستند، قابل استفاده است. هدف اصلی این نوشتار، شناساندن بیشتر هوش معنوی و بهره-برداری و استفاده هر چه بیشتر از آن در حل مسایل فردی، گروهی و سازمانی پلیس است؛ لذا نیاز به شناخت ساختار تشکیل‌دهنده و مؤلفه‌های این نوع از هوش به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است تا با تبیین هر چه بیشتر آن بتوان راه‌کارهای های عملی‌تر و کاربردی‌تر آن را در حل مسایل پیچیده به‌ویژه در مسایل سازمانی دریافت. با این اقدام ضمن آگاهی‌بخشی و تغییر نگرش مدیران در خصوص این موضوع می‌توان به ایجاد زمینه‌های فکری رشد و گسترش هوش معنوی در کارکنان دست یافت. بر این اساس با استفاده از روش تحقیق کتابخانه‌ای، نسبت به پاسخگویی به سؤال اصلی «مؤلفه‌های اصلی هوش معنوی در ادبیات موجود کدامند و چگونه می‌توان هوش معنوی را در سازمان پلیس گسترش و کاربردی کرد؟» پاسخ داده شده است. در پایان مقاله پیشنهادهایی در پاسخگویی به سؤال فوق ارایه شده است که می‌تواند مورد توجه مدیران سازمان قرار گیرد تا با به کار بستن آنها بتوان زمینه‌های موفقیت و افزایش کارامدی کارکنان سازمان پلیس را بیش‌ازپیش فراهم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptualization of Spiritual Intelligence and Its Function in Police Organization

نویسندگان [English]

  • Mohamad javad kameli
  • mahdi khirandish
  • shaban moradi
چکیده [English]

One of the strategic plans of organizations is to give sense to organizational and individual life of the employees and this does not consider only the meaning of life and also has a deeper attitude toward it and analyzes all aspects of life. Awareness and understanding the meaning of life is not only acquired by emotional and logical intelligence, it also needs the intelligence beyond these which is called spiritual intelligence. This intelligence can be useful in solving complicated problems as well as the most confusing ethical and moral problems. The aim of this paper is to introduce spiritual intelligence and applying it in solving personal, social and organizational problems of police. Thus, the need to recognize its structure and factors has become an undeniable matter and complicated problems can be solved by more practical solutions in organization that using its explanation we can come up with. By this act we can achieve the aim of creating mental growth and spiritual intelligence development as we ass changing managers’ attitude and making them aware. In this way, a respond to the main question “which are the main factors of spiritual intelligence in resources and how can spiritual intelligence be developed and applied in Police Organization? “ is given using the library research method. At the end some recommendations are presented to create successful fields, to increase the organization employees’ efficiency and to answer the noted question which can be the center of organization managers’ attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligence
  • Spiritual Intelligence
  • spiritual intelligence factors
  • police organization