مدیریت دانش عامل اثربخشی سازمانها (تحلیلی برنقش اکتساب دانش و تجربه در سازمان‌ها)

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی عوامل زمینه‌ای اثربخشی سازمان‌ها می‌پردازد. هدف از نگارش این مقاله، طراحی مسیر اثربخشی سازمان‌ها از طریق فرایند مدیریت دانش است. بدون شک اکتساب دانش به عنوان یکی از فرایندهای اصلی، در سازمان‌های دانش‌محور که دانش اساسی‌ترین دارایی به شمار می‌رود دارای اهمیت بسیاری است و از راهکارهای اساسی کسب و بهره‌برداری از دارایی‌های دانش سازمان است. در این مقاله پس از تشریح مدیریت دانش به انواع دانش مورد نیاز سازمان، راه‌های شناسایی و استخراج دانش موجود در سازمان با تحلیل نیازها و موجودی دانشی پرداخته و ابزارها و روش‌های اکتساب دانش، ضرورت و اهمیت اکتساب دانش و تجربه تشریح می‌شود.
هدف اصلی مقاله بر این است که مرحله اکتساب دانش و تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح جهت هم‌افزایی سایر مراحل مدیریت دانش بسیار مهم بوده و در نتیجه بر اثربخشی سازمان‌ها تأثیر به‌سزایی دارد؛ بنابراین مقاله حاضر با استفاده از مرور ادبیات تحقیق و براساس مفهوم اکتساب دانش و تجربه، سعی در تبیین همبستگی بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمان‌ها دارد. در واقع راهبرد به‌کار رفته در این تحقیق مدل‌سازی یا طراحی چارچوب مفهومی با استفاده از ادبیات موضوعی و فرایند انتزاعی‌سازی (روش تحقیق کیفی) و تجسم تحلیل همبستگی برای تبیین رابطه مدیریت دانش و اثربخشی سازمان‌ها (روش تحقیق کمی) است که حکایت از کاربرد روش تحقیق آمیخته یا ترکیبی در این مطالعه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge Management Causes Efficiency in Organizations: Analyzing the Role of Knowledge Acquisition and Experience in Organizations

نویسندگان [English]

  • Zia-o-din Ghazizade Fard
  • Shakur Ataei
چکیده [English]

The present research studies the main factors of organizations efficiency. The
aim of this study is to plan the path of organizations efficiency by knowledge
management process. There is no doubt that knowledge is one of the major
processes in knowledge-based organizations in which knowledge is its basic
wealth, is significant and also is a main approach to acquire and exploit the
knowledge of the organization. In this paper the ways to distinguish and exploit
the existing knowledge by analyzing the requirements and knowledge in
organizations will be studied and the means and ways to acquire knowledge, the
necessity and the importance of knowledge and experience acquisition will be
explained after explaining knowledge management and sorts of required
knowledge in organization.
The main idea of the research is based on the importance of the stage of
acquiring knowledge and changing implicit knowledge to explicit in order to
increase other stages of knowledge management and as a consequence it has
great impact on organizations efficiency. Therefore, the present study clarifies
the correlation between knowledge management and organizations efficiency
through reviewing the resources and in accordance with the concept of
knowledge and experience acquisition. In fact, modeling or designing the
conceptual framework using the resources and abstract making process
(qualitative method) and incarnating correlation analysis (quantitative method) to
clarify the relation between knowledge management and organizations
efficiency, are the applied strategies in this research which indicate the
combination of method in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • efficiency
  • implicit knowledge
  • explicit knowledge
  • knowledge acquisition