مدیریت دانش؛ ابزاری سودمند در توانمندسازی کارکنان ناجا

نویسنده

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی علمی «مدیریت دانش؛ ابزاری سودمند در توانمندسازی کارکنان ناجا» انجام گرفته است. سؤال اصلی تحقیق این است که آیا مدیریت دانش به‌عنوان ابزاری سودمند در توانمندسازی کارکنان مؤثر است؟ سؤال‌های تحقیق عبارت‌اند از: 1- آیا مدیریت دانش به‌عنوان ابزاری سودمند در توانمندسازی کارکنان و عملیات اجرایی پلیس مؤثر است؟ 2- آیا مدیریت دانش به‌عنوان ابزاری سودمند درجهت تربیت کارکنان و ارتقای آموزش آنان مؤثر است؟ 3- آیا مدیریت دانش به‌عنوان ابزاری سودمند درنظام مدیریت پلیس کشور مؤثر است؟
راهبرد دانش با شفاف‌سازی اهداف و انتظارات، نتایج مدیریت دانش را قابل حصول، اندازه‌گیری و میزان بهبود در سازمان را قابل سنجش خواهد کرد. راهبرد دانش به عنوان عنصری پویا و زنده حکم لایه محافظی را دارد که مسیر هدایت پروژه و توانمندسازی کارکنان را روشن می‌کند، مدیریت اجرایی و مأموریتی ناجا در ابعاد مختلف دارای اهمیت بوده و نقش مهمی را در توانمندی کارکنان ایفا می‌کند. در این تحقیق ابتدا مدیریت دانش مورد بحث، سپس توانمندسازی کارکنان و ارتباط آن با مدیریت دانش بررسی می‌شود. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ‌ای ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺘﻮن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﺟﺮای آن در ﺳﺎزﻣﺎن انجام می‌شود تا با بررسی چرخه‌های مختلف و به طور اختصاصی با پیمایش امکانات ناجا برای پیاده‌سازی مدیریت دانش معرفی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge management as a Useful Means in Empowering Naja's Employees

نویسنده [English]

  • Gholamhosein Dinarvand
چکیده [English]

The aim of this research is to study knowledge management as a useful means in
empowering police employees. The main question is if knowledge management
is effective as a useful means in order to empower police employees, educating
and enhancing their trainings, and whether it is effective in police management.
The strategy of knowledge acquires the results and measures the improvement in
organization by clarifying the goals and expectations. This also clarifies the
process of the project and empowering the employees as a dynamic component.
Executive management has always been significant in different aspects and plays
an important role in empowering the employees. In this research knowledge
management is studied then the empowerment and its relation with knowledge
management will be explained. This research is based on library method through
studying and analyzing the literature and knowledge management and its various
cycles and executive methods in organization so that it will be introduced
specifically so as to implement knowledge management by police equipment
survey

کلیدواژه‌ها [English]

  • management
  • Knowledge
  • useful means
  • Empowerment
  • employees