مدیریت جنگ نرم (رویکردها و شیو ه ها)

نویسندگان

چکیده

یکی از مفاهیم سیال در ادبیات سیاسی، امنیتی و نظامی جوامع امروز، مفهوم ترکیبی جنگ نرم است. مفهوم جنگ نرم بیش از هر مفهوم دیگری تحت تأثیر مقاطع و شرایط مکانی و زمانی خاص است .جنگ نرم به عنوان بدیل و رقیبی برای جنگ سخت، شامل هرگونه اقدام روانی، تبلیغاتی، رسانه ای و فرهنگی است که جامعه هدف را نشانه می گیرد و بدون درگیری نظامی و خشونت، رقیب را به انفعال و شکست م ی کشاند . جنگ نرم برای اولین بار به صورت رسمی توسط جوزف نای مطرح شد. مهم ترین هدف جنگ نرم تسخیر جغرافیای فرهنگی به جای جغرافیای طبیعی است و برای نیل به این هدف طراحان جنگ نرم از روش های گفتاری، رفتاری و شبکه ای و فنونی چون فرافکنی، فریب، برجسته سازی، نا مگذاری معکوس و ...استفاده
می کنند. رویارویی و مواجهه با این پدیده مستلزم تمسک به انواع مدیری ت ها، به ویژه مدیریت آسیب، مدیریت سرمایه اجتماعی ومدیریت ادراک اجتماعی و توجه به رسالت خطیر نخبگان و پلیس است. بر این اساس در این مقاله ضمن کالبدشکافی مفهومی جنگ نرم، بیان تاریخچه، اهداف، ویژگی ها، روش ها و فنون، رویکردهای جنگ نرم و شیو ههای مدیریت آن مورد واکاوی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cyber War Management: Approaches and Methods

چکیده [English]

Nowadays cyber war is one of the current concepts in politics, security and
military literature. The Concept of cyber war is affected by time and specific
situations more than any other concept. Cyber war on the contrary of
conventional warfare includes every kind of mental, propagandistic, media-based
and cultural action that aims the target society and defeats the rival without
violence and military involvement. Cyber warfare proposed by Joseph Nay
officially and its most significant goal is to possess cultural geography instead of
physical geography. In order to reach this goal, cyber warfare designers usually
use verbal, behavioral, and networking methods, and techniques such as
projection, deception, signalization, inverted naming and etc. Confronting this
phenomenon requires different managements such as pathologic, social capital,
social perception management and considering duty of police and elites. Based
on the noted, cyber war approaches and its management methods are studied as
well as the concept of cyber warfare, its history, its aims, features, methods and
techniques.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cyber warfare
  • features
  • approaches
  • methods of management