رابطه بین اعتیاد به کار و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین

نویسندگان

چکیده

یکی از مفاهیمی که امروزه می توان از آن به عنوان یکی از عوامل بروز تعهد سازمانی یاد کرد، مربوط به
ویژگی های شخصیتی افراد در محل کار است. اعتیاد به کار یکی از این ویژگی های شخصیتی در محیط کار بررسی رابطه بین اعتیاد به کار و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه » است. هدف از انجام این پژوهش است. به همین منظور در این مقاله اعتیاد به کار را با سه بعد عجین شدن با کار ، لذت از « علوم انتظامی امین کار و تمایل درونی به کار مفهوم سازی شده است. هم چنین برای متغیر تعهد سازمانی نیز سه بعد آن یعنی تعهد هنجاری، تعهد مستمر، تعهد عاطفی استفاده شده است. از بین 800 نفر از کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین، به طور تصادفی و با استفاده از جدول مورگان نمونه ای به حجم 181 نفر برای پاسخ به سؤال های پرسش نامه مورد نظر انتخاب شدند. روش تحقیق این پژوهش، از لحاظ جمع آوری داده ها، توصیفی و از نظر هدف، کاربردی است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از جامعه نمونه از پرسش نامه محقق ساخته با 42 0/ برابر 77 KMO 0 حاکی از پایایی مناسب پرسش نامه است. آماره / سؤال استفاده شد. آلفای کرونباخ 687 نیز نشان دهنده آن است که همبستگی بین متغیرها برای تحلیل عاملی بسیار مناسب و روایی پرسش نامه نیز مناسب است. فرضیه اهم پژوهش عبارت است از اینکه بین اعتیاد به کار و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین رابطه معناداری وجود دارد. بر اساس یافته های تحقیق وجود این رابطه اثبات شد و چنین رابطه ای منطقی است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که فرضیه های اخص تحقیق نیز ثابت شده است و بین تعهد مستمر، تعهد هنجاری و تعهد عاطفی با اعتیاد به کار کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between work addiction and Organizational Commitment among the Police University Employees

نویسندگان [English]

  • Maryam Pasandeh
  • Rezvan Nouri
  • Fatemeh Nouri
چکیده [English]

Today one of the concepts which is called as a factor causing organizational
commitment is in relation with the personalities of people in the workplace.
Work addiction is one of the characteristics in work environment. The aim of
this research is to study the relationship between work addiction and
organizational commitment among police university employees. Therefore, work
addiction has been conceptualized with the three dimensions of accustom with
work, work enjoyment, and to have tendency toward work. In addition, three
dimensions of normal commitment, constant commitment and emotional
commitment are used for the organizational commitment variable. A sample of
181 people was selected so as to respond to the questions in the certain
questionnaire among 800 police university employees randomly using Morgan
table. The method is descriptive in terms of data collection, and is practical in
terms of its target. A research made questionnaire with 42 questions was applied
in order to gather required data from the sample population. Cronbach's alpha
equals 0.687 indicates the stability of the questionnaire. KMO which equals 0.77
indicates that the correlation between the variables for factor analysis is very
desirable, and its validity is qualified. The main hypothesis is that there is a
significant relation between work addiction and organizational commitment
among the university employees. The findings prove this relation and such a
relationship is reasonable. Also, the results of the research prove the hypotheses
and there is a significant relation among constant commitment, normal
commitment and emotional commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • work addiction
  • organizational commitment
  • constant commitment
  • normal commitment
  • Emotional Commitment