کلیدواژه‌ها = الگوهای مدیریت منابع انسانی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و طبقه‌بندی مشاغل کلیدی شرکت‌های دولتی با استفاده از الگوی معماری منابع انسانی

دوره 1400، شماره 59، بهار 1400، صفحه 210-239

DOR:20.1001.1.17359384.1400.16.59.10.9

علی مخصوصی؛ میرعلی سیدنقوی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ مجید جهانگیرفرد