کلیدواژه‌ها = بخش دولتی
تعداد مقالات: 2
1. مدل بالنده‌سازی دانشی کارکنان در بخش دولتی ایران

دوره 1400، شماره 61، پاییز 1400، صفحه 29-56

آتنا فرخی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ پرهام عظیمی


2. طراحی و تبیین الگوی سیاست‌گذاری در سیستم جبران خدمات کارکنان دولت براساس نظریه هم‌شکلی نهادی

دوره 1400، شماره 60، تابستان 1400، صفحه 191-222

DOR:20.1001.1.17359384.1400.16.60.8.9

سجاد احدزاده؛ کرم اله دانش فرد؛ غلامرضا معمارزاده طهران