نویسنده = میرعلی سیدنقوی
تعداد مقالات: 3
1. پایش تأثیرپذیری بهره‌وری منابع انسانی از نقش‌های راهبردی منابع انسانی با رویکرد آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

حسین علی اصغرزاده رومیانی؛ وجه الله قربانی زاده؛ میرعلی سیدنقوی؛ داوود حسین پور


3. تحلیل و طبقه‌بندی مشاغل کلیدی شرکت‌های دولتی با استفاده از الگوی معماری منابع انسانی

دوره 1400، شماره 59، بهار 1400، صفحه 210-239

DOR:20.1001.1.17359384.1400.16.59.10.9

علی مخصوصی؛ میرعلی سیدنقوی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ مجید جهانگیرفرد