نویسنده = حاجیه رجبی فرجاد
تعداد مقالات: 6
3. بررسی تأثیر تحول سازمان بر بهره‌وری کارکنان باتوجه به متغیر میانجی رضایت شغلی

دوره 1398، شماره 51، بهار 1398، صفحه 23-45

حاجیه رجبی فرجاد؛ علی شهامی خرمی


4. بررسی تأثیر سبک‌های رهبری بر استقرار مدیریت دانش (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی استان قزوین)

دوره 1397، شماره 47، بهار 1397، صفحه 27-56

حاجیه رجبی فرجاد؛ حسین رشیدی راد؛ رضا احدی


5. بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی

دوره 1393، شماره 33، پاییز 1393، صفحه 21-38

حاجیه رجبی فرجاد؛ مهدی شجاعیان